User Tools

Site Tools


public:보도자료-공개-콘텐츠

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
public:보도자료-공개-콘텐츠 [2019/08/22 16:16]
jhnam [Table]
public:보도자료-공개-콘텐츠 [2019/08/22 16:35] (current)
jhnam [Table]
Line 19: Line 19:
 |  2017.09.21 ​ | IRIS 빅데이터 통합 분석 플랫폼 선봬{{ :​public:​2017-9-보도자료_주_모비젠_신제품_출시_및_제품발표회.pdf |보도자료}} ​                                                                                        | [[https://​www.google.com/​search?​newwindow=1&​rlz=1C2NHXL_enKR728KR728&​ei=TG1SXJLQCpDX-QbO9pSIAQ&​q=IRIS+%EB%B9%85%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%84%B0+%ED%86%B5%ED%95%A9+%EB%B6%84%EC%84%9D+%ED%94%8C%EB%9E%AB%ED%8F%BC+%EC%84%A0%EB%B4%AC&​oq=IRIS+%EB%B9%85%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%84%B0+%ED%86%B5%ED%95%A9+%EB%B6%84%EC%84%9D+%ED%94%8C%EB%9E%AB%ED%8F%BC+%EC%84%A0%EB%B4%AC&​gs_l=psy-ab.3...15524.16254..16517...0.0..0.100.199.1j1......0....1..gws-wiz.XbvHCW0X4XY| ​ IRIS 빅데이터 통합 분석 플랫폼 선봬]] ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | |  2017.09.21 ​ | IRIS 빅데이터 통합 분석 플랫폼 선봬{{ :​public:​2017-9-보도자료_주_모비젠_신제품_출시_및_제품발표회.pdf |보도자료}} ​                                                                                        | [[https://​www.google.com/​search?​newwindow=1&​rlz=1C2NHXL_enKR728KR728&​ei=TG1SXJLQCpDX-QbO9pSIAQ&​q=IRIS+%EB%B9%85%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%84%B0+%ED%86%B5%ED%95%A9+%EB%B6%84%EC%84%9D+%ED%94%8C%EB%9E%AB%ED%8F%BC+%EC%84%A0%EB%B4%AC&​oq=IRIS+%EB%B9%85%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%84%B0+%ED%86%B5%ED%95%A9+%EB%B6%84%EC%84%9D+%ED%94%8C%EB%9E%AB%ED%8F%BC+%EC%84%A0%EB%B4%AC&​gs_l=psy-ab.3...15524.16254..16517...0.0..0.100.199.1j1......0....1..gws-wiz.XbvHCW0X4XY| ​ IRIS 빅데이터 통합 분석 플랫폼 선봬]] ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
 |  2017.06.09 ​ | SK텔레콤과 빅데이터 솔루션 기술협업 및 유관 기업들과의 공동 협력 MOU 체결을 통한 차세대 제품 출시 계획 발표\\ {{ :​public:​2017-5-보도자료_sk텔레콤과_빅데이터_솔루션_기술협업_및_유관_기업들과의_공동_협력_mou_체결을_통한_차세대_제품_출시_계획_.pdf |보도자료}} ​ | [[https://​www.google.com/​search?​newwindow=1&​rlz=1C2NHXL_enKR728KR728&​ei=XW1SXKLAFs2k-Qa8ppPQCQ&​q=SK%ED%85%94%EB%A0%88%EC%BD%A4%EA%B3%BC+%EB%B9%85%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%84%B0+%EC%86%94%EB%A3%A8%EC%85%98+%EA%B8%B0%EC%88%A0%ED%98%91%EC%97%85+%EB%B0%8F+%EC%9C%A0%EA%B4%80+%EA%B8%B0%EC%97%85%EB%93%A4%EA%B3%BC%EC%9D%98+%EA%B3%B5%EB%8F%99+%ED%98%91%EB%A0%A5+MOU+%EC%B2%B4%EA%B2%B0%EC%9D%84+%ED%86%B5%ED%95%9C+%EC%B0%A8%EC%84%B8%EB%8C%80+%EC%A0%9C%ED%92%88+%EC%B6%9C%EC%8B%9C+%EA%B3%84%ED%9A%8D+%EB%B0%9C%ED%91%9C&​oq=SK%ED%85%94%EB%A0%88%EC%BD%A4%EA%B3%BC+%EB%B9%85%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%84%B0+%EC%86%94%EB%A3%A8%EC%85%98+%EA%B8%B0%EC%88%A0%ED%98%91%EC%97%85+%EB%B0%8F+%EC%9C%A0%EA%B4%80+%EA%B8%B0%EC%97%85%EB%93%A4%EA%B3%BC%EC%9D%98+%EA%B3%B5%EB%8F%99+%ED%98%91%EB%A0%A5+MOU+%EC%B2%B4%EA%B2%B0%EC%9D%84+%ED%86%B5%ED%95%9C+%EC%B0%A8%EC%84%B8%EB%8C%80+%EC%A0%9C%ED%92%88+%EC%B6%9C%EC%8B%9C+%EA%B3%84%ED%9A%8D+%EB%B0%9C%ED%91%9C&​gs_l=psy-ab.3...118715.118715..119731...0.0..0.141.141.0j1......0....2j1..gws-wiz.x66QEIGZs88| SK텔레콤과 빅데이터 솔루션 기술협업 및 유관 기업들과의 공동 협력 MOU 체결을 통한 차세대 제품 출시 계획 발표]] ​ |         | |  2017.06.09 ​ | SK텔레콤과 빅데이터 솔루션 기술협업 및 유관 기업들과의 공동 협력 MOU 체결을 통한 차세대 제품 출시 계획 발표\\ {{ :​public:​2017-5-보도자료_sk텔레콤과_빅데이터_솔루션_기술협업_및_유관_기업들과의_공동_협력_mou_체결을_통한_차세대_제품_출시_계획_.pdf |보도자료}} ​ | [[https://​www.google.com/​search?​newwindow=1&​rlz=1C2NHXL_enKR728KR728&​ei=XW1SXKLAFs2k-Qa8ppPQCQ&​q=SK%ED%85%94%EB%A0%88%EC%BD%A4%EA%B3%BC+%EB%B9%85%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%84%B0+%EC%86%94%EB%A3%A8%EC%85%98+%EA%B8%B0%EC%88%A0%ED%98%91%EC%97%85+%EB%B0%8F+%EC%9C%A0%EA%B4%80+%EA%B8%B0%EC%97%85%EB%93%A4%EA%B3%BC%EC%9D%98+%EA%B3%B5%EB%8F%99+%ED%98%91%EB%A0%A5+MOU+%EC%B2%B4%EA%B2%B0%EC%9D%84+%ED%86%B5%ED%95%9C+%EC%B0%A8%EC%84%B8%EB%8C%80+%EC%A0%9C%ED%92%88+%EC%B6%9C%EC%8B%9C+%EA%B3%84%ED%9A%8D+%EB%B0%9C%ED%91%9C&​oq=SK%ED%85%94%EB%A0%88%EC%BD%A4%EA%B3%BC+%EB%B9%85%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%84%B0+%EC%86%94%EB%A3%A8%EC%85%98+%EA%B8%B0%EC%88%A0%ED%98%91%EC%97%85+%EB%B0%8F+%EC%9C%A0%EA%B4%80+%EA%B8%B0%EC%97%85%EB%93%A4%EA%B3%BC%EC%9D%98+%EA%B3%B5%EB%8F%99+%ED%98%91%EB%A0%A5+MOU+%EC%B2%B4%EA%B2%B0%EC%9D%84+%ED%86%B5%ED%95%9C+%EC%B0%A8%EC%84%B8%EB%8C%80+%EC%A0%9C%ED%92%88+%EC%B6%9C%EC%8B%9C+%EA%B3%84%ED%9A%8D+%EB%B0%9C%ED%91%9C&​gs_l=psy-ab.3...118715.118715..119731...0.0..0.141.141.0j1......0....2j1..gws-wiz.x66QEIGZs88| SK텔레콤과 빅데이터 솔루션 기술협업 및 유관 기업들과의 공동 협력 MOU 체결을 통한 차세대 제품 출시 계획 발표]] ​ |         |
-|  2017.02. ​   | ‘아이리스(IRIS) 통합 빅데이터 플랫폼’의 차세대 버전 개발 계획 발표\\ {{ :​public:​2017-2-보도자료-_㈜모비젠_자사_솔루션_아이리스_iris_통합_빅데이터_플랫폼_의_차세대_버전_개발_계획_발표.pdf |보도자료}} ​                                  | [[https://​www.google.com/​search?​newwindow=1&​rlz=1C2NHXL_enKR728KR728&​ei=1W1SXMTsMobrwQOriIu4CA&​q=%E2%80%98%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%A6%AC%EC%8A%A4%28IRIS%29+%ED%86%B5%ED%95%A9+%EB%B9%85%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%84%B0+%ED%94%8C%EB%9E%AB%ED%8F%BC%E2%80%99%EC%9D%98+%EC%B0%A8%EC%84%B8%EB%8C%80+%EB%B2%84%EC%A0%84+%EA%B0%9C%EB%B0%9C+%EA%B3%84%ED%9A%8D+%EB%B0%9C%ED%91%9C&​oq=%E2%80%98%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%A6%AC%EC%8A%A4%28IRIS%29+%ED%86%B5%ED%95%A9+%EB%B9%85%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%84%B0+%ED%94%8C%EB%9E%AB%ED%8F%BC%E2%80%99%EC%9D%98+%EC%B0%A8%EC%84%B8%EB%8C%80+%EB%B2%84%EC%A0%84+%EA%B0%9C%EB%B0%9C+%EA%B3%84%ED%9A%8D+%EB%B0%9C%ED%91%9C&​gs_l=psy-ab.3...100343.100343..101407...0.0..0.112.112.0j1......0....2j1..gws-wiz._fZ3uc_Ahbo| ‘아이리스(IRIS) 통합 빅데이터 플랫폼’의 차세대 버전 개발 계획 발표]] ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ​| ​        |+|  2017.02.13  ​| ‘아이리스(IRIS) 통합 빅데이터 플랫폼’의 차세대 버전 개발 계획 발표\\ {{ :​public:​2017-2-보도자료-_㈜모비젠_자사_솔루션_아이리스_iris_통합_빅데이터_플랫폼_의_차세대_버전_개발_계획_발표.pdf |보도자료}} ​                                  | [[https://​www.google.com/​search?​newwindow=1&​rlz=1C2NHXL_enKR728KR728&​ei=1W1SXMTsMobrwQOriIu4CA&​q=%E2%80%98%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%A6%AC%EC%8A%A4%28IRIS%29+%ED%86%B5%ED%95%A9+%EB%B9%85%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%84%B0+%ED%94%8C%EB%9E%AB%ED%8F%BC%E2%80%99%EC%9D%98+%EC%B0%A8%EC%84%B8%EB%8C%80+%EB%B2%84%EC%A0%84+%EA%B0%9C%EB%B0%9C+%EA%B3%84%ED%9A%8D+%EB%B0%9C%ED%91%9C&​oq=%E2%80%98%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%A6%AC%EC%8A%A4%28IRIS%29+%ED%86%B5%ED%95%A9+%EB%B9%85%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%84%B0+%ED%94%8C%EB%9E%AB%ED%8F%BC%E2%80%99%EC%9D%98+%EC%B0%A8%EC%84%B8%EB%8C%80+%EB%B2%84%EC%A0%84+%EA%B0%9C%EB%B0%9C+%EA%B3%84%ED%9A%8D+%EB%B0%9C%ED%91%9C&​gs_l=psy-ab.3...100343.100343..101407...0.0..0.112.112.0j1......0....2j1..gws-wiz._fZ3uc_Ahbo| ‘아이리스(IRIS) 통합 빅데이터 플랫폼’의 차세대 버전 개발 계획 발표]] ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ​| ​        |
  
 ---- ----
public/보도자료-공개-콘텐츠.txt · Last modified: 2019/08/22 16:35 by jhnam